0 EUR

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1     Tyto obchodní podmínky (dále též OP) vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) platí pro nákup v internetovém obchodě Meister-Ski e-shop na internetových stránkách www.meister-ski.com (dále též e-shop), jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel e-shopu společnost Meister-Ski s.r.o., se sídlem Suttnerové 19, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 04599896, DIČ: CZ 04599896, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 250544, email: meister@meister-ski.com, telefon +420 732 555 500, na straně jedné a na straně druhé kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

1.2     Prodávající je oprávněn tyto OP kdykoliv změnit; změna OP se nedotkne již uzavřených smluv.

1.3     Kupujícím je fyzická osoba, spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu. Prodej zboží prodávajícím prostřednictvím e-shopu není zamýšlen pro prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti kupujícího. Má-li kupující zájem o nákup zboží a jeho následný prodej v rámci své podnikatelské činnosti, má možnost obrátit se na prodávajícího a sjednat s ním podmínky pro prodej zboží za individuálně sjednaných podmínek nezávisle na těch OP.

1.4     Vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).  

1.5     Tyto OP, včetně obsahu e-shopu, objednávka a veškeré kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou v českém, anglickém a německém jazyce dle volby kupujícího.

1.6     Pro prodávajícího není závazný žádný kodex chování, a proto žádný kodex chování není v rámci e-shopu zveřejněn.

1.7     Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1     Kupující svým výběrem zboží ze skladové nabídky prodávajícího nebo individualizovaným výběrem zboží na zakázku a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování do 48 h od obdržení objednávky e-mailem. V případě objednávek, které učiní kupující ve dny, na které v České republice připadá den pracovního klidu nebo svátek, zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky ke zpracování do 48 h po skončení dne pracovního klidu/svátku. Potvrzení objednávky (tzv. akceptaci) zašle prodávající kupujícímu e-mailem poté, co objednávku zpracuje. V případě, že k potvrzení návrhu ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2     Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, bydliště dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa), specifikaci zboží, cenu zboží, způsob platby, způsob a cenu dopravy zboží.

2.3     Cena zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.4     Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.5     Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.6     Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři (např. nikoliv však výlučně specifické požadavky vztahující se ke zboží vyráběnému na zakázku, odchylky od nabízeného způsobu doručení apod.) budou s kupujícím řešeny individuálně emailem nebo telefonicky. V případě souhlasu prodávajícího se tyto skutečnosti stávají součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě nesouhlasu prodávajícího se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.  V případě, že prodávající nemá z jakýchkoliv důvodů možnost splnit  požadavek/ky kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.7     Prodávající je oprávněn při okolnostech zřetele hodných (např. charakter nákupu, který není obvyklý co do množství zboží, výše ceny, apod.) před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky. Nepotvrdí-li kupující na výzvu prodávajícího objednávku, považuje se objednávka za neprovedenou.

2.8     S ohledem na charakter prodeje zboží v e-shopu a aktualizaci příslušných údajů je možné, že v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu nebude příslušné zboží dostupné. Prodávající je povinen neprodleně poté co zjistí, že nabízené zboží v e-shopu bylo vyprodáno a není již nadále dostupné, informovat o tomto kupujícího. Nedohodnou-li se strany nejpozději do 5 dní po oznámení nedostupnosti zboží kupujícímu na změně objednávky, smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakoukoliv náhradu.

2.9     Objednávka bude vždy kupujícímu zpřístupněna v potvrzení objednávky a kupující má možnost si ji uložit a kdykoliv vytisknout.  

2.10   V případě zjištění chyb vzniklých při kompletaci objednávky má kupující možnost tyto chyby před potvrzením/odesláním objednávky opravit, a to stejným způsobem, jakým příslušné údaje do objednávky zadal. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1     Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost v případě objednání zboží ze skladové nabídky odevzdat kupujícímu objednané zboží, v případě objednání zboží zhotoveného na zakázku zboží zhotovit a odevzdat kupujícímu a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2     Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3     V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené. 

4 .ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1     Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží ze skladové nabídky zboží. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zboží vyráběného na zakázku, tedy upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb.

4.2     K odstoupení od smlouvy doporučujeme použít TENTO FORMULÁŘ. K odstoupení od smlouvy je možné užít i jiný způsob.

4.3     Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4     Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený) stejným způsobem.

4.5     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6     Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7     Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8     Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, DODACÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1     Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých. 

5.2     Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží na bankovní účet prodávajícího. Cena za zboží je považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Kupující nese veškeré náklady na úhradu kupní ceny za zboží, které mu mohou být účtovány jeho bankovním ústavem (např. poplatky za provedení platby). 

5.3     Zboží bude kupujícímu odesláno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Prodávající zboží expeduje do 14 dní po připsání kupní ceny na svůj bankovní účet. U zboží na zakázku bude započato s jeho zhotovením až po zaplacení celé kupní ceny. Zboží na zakázku je expedováno do 14 dní po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. Lhůta pro expedici může být s přihlédnutím k okolnostem přiměřeně prodloužena, jestliže zpoždění spočívá v okolnostech mimo prodávajícího. Bude-li kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího v období od 23. 12. – 2. 1. kalendářního roku, 14ti denní lhůta k expedici zboží počíná běžet dne 3. 1. 

5.4     Kupní cena je splatná do 10 dní po uzavření smlouvy. Nebude-li kupní cena uhrazena v době splatnosti na bankovní účet prodávajícího, smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakoukoliv náhradu.   

5.5     Kupující je povinen vedle kupní ceny za zboží uhradit prodávajícímu i náklady za dodání zboží a to ve výši dle zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím. Aktuální výše ceny za dodání zboží je včetně DPH a je vždy uvedena u jednotlivých způsobů dodání ve výši účtované příslušným dopravcem. Ceny za dodání zboží jsou uvedeny vždy u příslušného zboží. 

5.6     K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení. 

5.7     Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu. 

6. REKLAMACE

6.1     Zákonná záruční doba zboží činí 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Tuto skutečnost i dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji zboží a zřetelně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

6.2     Prodávající je povinen při převzetí zboží řádně prohlédnout. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, je-li zásilka neúplná nebo poškozená. Pokud kupující poškozenou nebo poškozenou zásilku převezme, je povinen podrobně sepsat poškození či nekompletnost zásilky v předávacím protokolu přepravce.

6.3     Pokud byla zásilka poškozená nebo neúplná je kupující povinen informovat neprodleně prodávající o těchto skutečnostech, a to emailem na adresu meister@meister-ski.com, vyplnit s přepravcem protokol o škodě a tento bez prodlení zaslat prodávajícímu emailem nebo poštou.

6.4     Kupující může zboží reklamovat tak, že zboží odešle poštou na adresu 63868 Grosswallstadt, Industriering 8, Spolková republika Německo.

6.5     Zboží je třeba řádně a vhodně zabalit, aby v průběhu přepravy k vyřízení reklamace nedošlo k dalšímu poškození. Zásilka reklamovaného zboží musí obsahovat: kompletní reklamované zboží včetně kopie nákupního dokladu, popis vad a kontaktních údajů na Kupujícího. 

6.6     Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím Zboží, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození zboží, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je prodávajícím vymezeno (např. teplota, mechanické a/nebo chemické vlivy, vlhkost, apod.), neodborným zacházením, obsluhou, zanedbáním péče o zboží, nadměrným zatěžováním zboží, užíváním zboží v rozporu s všeobecně známými zásadami užití zboží, úpravami, nekvalifikovanými zásahy případně změnou parametrů zboží, pokud byla vada zapříčiněna těmito úpravami. Záruka za zboží se nevztahuje ani na poškození zboží vyšší mocí či přírodními vlivy.

6.7     V případě, že vada zboží byla zapříčiněna některými z výše uvedených vlivů či chováním/jednáním/činností, na které se záruka nevztahuje, může kupující požádat prodávajícího o placenou opravu zboží, za podmínky, že oprava bude proveditelná. Cenu opravy, její rozsah i dobu potřebou k provedení opravy si sjednají kupující s prodávajícím před započetím s opravou v rámci dohody o opravě věci uzavřené prostřednictvím emailu.

6.8     Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6.9     Prodávající vydá kupujícímu po převzetí zboží k reklamaci potvrzení (emailem) o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. V případě, že reklamace bude prodávajícím zamítnuta, také odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.10   Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a které byly skutečně a účelně vynaloženy (např. poštovné v souvislosti s odesláním reklamovaného zboží). Kupující je povinen právo na náhradu nákladů uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po vyřízení reklamace.

6.11   V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni přijetí zboží k reklamaci do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít. O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem, který prodávajícímu sdělil v rámci nákupu zboží, případně telefonicky. Zboží bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího. 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1     Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. 

7.2     Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. 

7.3     Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

7.4     Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

7.5     Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1     Kupující tímto uděluje prodávajícímu jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech a akcích prodávajícího, a to na dobu 5 let počínaje dnem odeslání objednávky. 

8.2     Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu jeho bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo. 

8.3     Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., (o některých službách informační společnosti) ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty. 

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1     Veškeré případné rozpory s kupujícím prodávající řádně projednává a snaží se řešit k oboustranné spokojenosti.

9.2     Nebudou-li nároky kupujícího uspokojeny i přes řádné projednání věci prodávajícím a vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor, je kupující oprávněn řešit své nároky prostřednictvím tzv. mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji zboží (dále jen „spotřebitelský spor“).

9.3     V případě spotřebitelského sporu je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce, www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

9.4     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího jako spotřebitele u ČOI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat:

 • a) identifikační údaje stran sporu (kupujícího a prodávajícího),
 • b) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, které jsou sporné,
 • c) označení, čeho se navrhovatel (kupující) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
 • d) datum, kdy kupující jako navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
 • e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
 • f) datum a podpis kupujícího.

Kupující k návrhu přiloží doklad o skutečnosti, že se kupujícímu jako navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například korespondence s prodávajícím apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

9.5     Kupující může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

9.6     Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

9.7       Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

 • a)    uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
 • b)    jednostranným prohlášením kupujícího o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,
 • c)    smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,
 • d)    marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,
 • e)    odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

9.8     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

9.9     ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

9.10   V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, je kupující oprávněn uplatnit svůj nárok u soudu.

9.11   Kupující není povinen možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a může se obrátit přímo na soud. 

10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

10.1   Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy. 

10.2   V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. 

10.3   Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu. 

V Praze dne 20. Října 2016.

Odstoupení od smlouvy